Center for Stratifikationsforskning – Københavns Universitet

tag-cloud - stratifikation

Center for Stratifikationsforskning er en samlende enhed for forskningen i social stratifikation og ulighed i Danmark. Centeret går på tværs af alle danske miljøer for forskning i samfundets stratifikationsprocesser og spænder over emner som:

 • social mobilitet
 • økonomisk mobilitet
 • kulturel reproduktion
 • eliters strategier
 • social arv i uddannelse
 • sociale differentieringsprocesser og
 • segregering

Centerets formål er at facilitere netværksdannelse på tværs af institutioner og at danne ramme for:

 • specifikke tematiske fokuspunkter
 • konkrete forskningsprojekter
 • ph.d.-kurser og
 • formidling af viden til aktører uden for forskningsverdenen

Centeret omfatter både teoretiske, metodiske og empiriske tilgange til studiet af social stratifikation og lægger op til anvendelsen og integrationen af både kvalitative og kvantitative metoder.

Hvad er social stratifikation? En definition
Med social stratifikation forstås her enhver form for lagdeling af individer eller aktører i sociale positioner, hvor disse positioner er karakteriseret ved at have ulige adgang til eller mængde af ressourcer – det være sig økonomiske, sociale, kulturelle ressourcer eller andre former for ressourcer eller kompetencer. Positionerne er endvidere karakteriseret ved at have forskellige livsformer og livsudtryk – det være sig i forhold til kulturelle og politiske præferencer, normer, værdier, holdninger, mv.